1. 1vizija

  Vizija

  Dauguma  miško darbų rangovų įmonių prisijungs prie asociacijos ir gebės atstovauti savo interesus valdžios institucijose ir sudaryti europietiškas darbo sąlygas savo darbuotojams.

 2. 2uzdaviniai

  Uždaviniai

  1. Teikti siūlymus valstybinėms institucijoms, ruošiant ūkininkavimo miškuose ir kitus Asociacijos narių veiklą įtakojančių teisės aktų projektus;
  2. Koordinuoti Asociacijos narių veiklą, rūpintis Asociacijos narių keliamų uždavinių ir problemų sprendimu, atstovaujant ir ginant jų interesus valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
  3. Steigti visuomenės informavimo priemones ir užsiimti leidyba;
  4. Ruošti ir platinti miškininkystės ir medienos ruošos paslaugas teikiančioms įmonėms ir fiziniams asmenims svarbią informaciją masinės informacijos priemonėmis,
  5. Informuoti visuomenę apie miškų ūkio ir medienos ruošos darbus;
  6. Prisidėti prie asociacijos narių tarpusavio bendradarbiavimo ryšių koordinavimo visumoje ir su galimais verslo partneriais,
  7. Organizuoti seminarus, diskusijas, pasitarimus, ekskursijas, konferencijas, susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas ir kitokius susirinkimus bei renginius
  8. Rengti, organizuoti ir įgyvendinti projektus finansuojamus iš nacionalinių ar tarptautinių šaltinių;
  9. Teikti kitas paslaugas ir užsiimti kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams.
  10. Skleisti informaciją apie technologines naujoves, tarpininkauti organizuojant naujos technikos ar technologijų pristatymus, tarpininkauti Asociacijos nariams apsirūpinant medžiagomis ir darbo priemonėmis;
  11. Dalintis su Asociacijos nariais informacija apie nesąžiningus tiekėjus, nekokybiškus gaminius ar medžiagas, nemokius ar nesąžiningus paslaugų pirkėjus
  12. Dalintis su Asociacijos nariais teisine patirtimi
  13. Tirti ir analizuoti miškininkystės ir medienos ruošos paslaugų rinką
  14. Bendradarbiauti su švietimo ir mokymo įstaigomis bei organizacijomis propaguojant jaunimo tarpe miškininkiškas profesijas,
  15. Daryti įtaką miškininkiškų profesijų kvalifikacijos kokybės gerinimui.

 3. 3Įstatai

  Įstatai

  Miško darbų rangovų asociacija
  ĮSTATAI
  I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Miško darbų rangovų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis
  juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
  2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
  3. Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.
  II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
  4. Asociacijos veiklos tikslai: verslo skatinimas. Veiklos sritys: Medienos ruoša; Miško medžių
  auginimas ir kita miškininkystės veikla.
  III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  5. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę
  vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo
  nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
  6. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių
  tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
  7. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau
  – Asociacijų įstatymas).
  8. Asociacijos narių pareigos:
  8.1. laikytis Asociacijos įstatų;
  8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;
  8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.
  IV. ASOCIACIJOS ORGANAI
  9. Asociacijos organai yra:
  9.1. visuotinis narių susirinkimas;
  9.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;
  9.3. revizorius;
  9.4. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba.
  10. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.
  11. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius
  nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių
  susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau
  kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka.
  Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 15 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių
  susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.
  Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka
  ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
  12. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
  Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių
  Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti,
  reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
  13. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne
  mažiau kaip iš 1/2 Asociacijos narių, valdyba arba vadovas.
  14. Vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių
  susirinkimas.
  15. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat
  sudaro sandorius Asociacijos vardu.
  16. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
  16.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
  16.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
  16.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją
  visuotiniam narių susirinkimui;
  16.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro
  tvarkytojui;
  16.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos
  nariams;
  16.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  16.7. analizuoja valdybos pasiūlymus;
  16.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
  16.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos
  įstatymo nustatyta tvarka;
  16.10. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas
  iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
  17. Valdybą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 5
  nariai (-ių) (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai
  ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
  18. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į
  valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo
  nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų
  surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje,
  rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną
  iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
  19. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
  20. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.
  21. Valdyba:
  21.1. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;
  21.2. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje
  kylančius klausimus.
  22. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas.
  Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai
  priimami posėdyje dalyvaujančių 1/2 valdybos narių balsų dauguma.
  V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS
  KONTROLĖS TVARKA
  23. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
  24. Vadovas per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip 4, turi parengti ir pateikti
  eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
  25. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 metų laikotarpiui išrinktas
  revizorius.
  VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
  26. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame
  elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
  27. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams
  elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos
  buveinėje.
  28. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina valdyba.
  29. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
  VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS
  NUTRAUKIMO TVARKA
  30. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir
  atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba,
  vadovaudamasi teisės aktais.
  VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
  31. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
  IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
  32. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
  X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
  33. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija
  turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
  34. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta
  tvarka.
  Įstatai sudaryti elektroniniu būdu.

 4. 4tikslai

  Tikslai

  1. Įtakoti teisės aktų rengimą miškininkystės ir medienos ruošos paslaugas teikiančioms įmonėms ir fiziniams asmenims naudinga linkme,
  2. Siekti norminiais aktais ar tarpusavio susitarimu garantuoti minimalias objektyviai pagrįstas paslaugų kainas viešuosiuose pirkimuose
  3. Netoleruoti nelegalaus darbo miškuose
  4. Užtikrinti Asociacijos narių ir jų darbuotojų pajamų augimą, tiesiogiai miške dirbančių darbuotojų darbo sąlygų gerėjimą.
  5. Siekti, kad miškų ūkio ir medienos ruošos darbuose būtų naudojamos saugios technologijos ir vykdant darbus miške būtų išvengta sunkių nelaimingų atsitikimų ir mirtinų atvejų
  6. Skatinti jaunimą rinktis miškų ūkio ir medienos ruošos profesijas
  7. Skleisti miškininkystės ir medienos ruošos paslaugas teikiančioms įmonėms ir fiziniams asmenims aktualią informaciją apie pokyčius miškų politikoje, technologines naujoves, įstatymų pasikeitimus


 • vizija

  Vizija

  Dauguma  miško darbų rangovų įmonių prisijungs prie asociacijos ir gebės atstovauti savo interesus valdžios institucijose ir sudaryti europietiškas darbo sąlygas savo darbuotojams.

 • uzdaviniai

  Uždaviniai

  1. Teikti siūlymus valstybinėms institucijoms, ruošiant ūkininkavimo miškuose ir kitus Asociacijos narių veiklą įtakojančių teisės aktų projektus;
  2. Koordinuoti Asociacijos narių veiklą, rūpintis Asociacijos narių keliamų uždavinių ir problemų sprendimu, atstovaujant ir ginant jų interesus valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
  3. Steigti visuomenės informavimo priemones ir užsiimti leidyba;
  4. Ruošti ir platinti miškininkystės ir medienos ruošos paslaugas teikiančioms įmonėms ir fiziniams asmenims svarbią informaciją masinės informacijos priemonėmis,
  5. Informuoti visuomenę apie miškų ūkio ir medienos ruošos darbus;
  6. Prisidėti prie asociacijos narių tarpusavio bendradarbiavimo ryšių koordinavimo visumoje ir su galimais verslo partneriais,
  7. Organizuoti seminarus, diskusijas, pasitarimus, ekskursijas, konferencijas, susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas ir kitokius susirinkimus bei renginius
  8. Rengti, organizuoti ir įgyvendinti projektus finansuojamus iš nacionalinių ar tarptautinių šaltinių;
  9. Teikti kitas paslaugas ir užsiimti kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams.
  10. Skleisti informaciją apie technologines naujoves, tarpininkauti organizuojant naujos technikos ar technologijų pristatymus, tarpininkauti Asociacijos nariams apsirūpinant medžiagomis ir darbo priemonėmis;
  11. Dalintis su Asociacijos nariais informacija apie nesąžiningus tiekėjus, nekokybiškus gaminius ar medžiagas, nemokius ar nesąžiningus paslaugų pirkėjus
  12. Dalintis su Asociacijos nariais teisine patirtimi
  13. Tirti ir analizuoti miškininkystės ir medienos ruošos paslaugų rinką
  14. Bendradarbiauti su švietimo ir mokymo įstaigomis bei organizacijomis propaguojant jaunimo tarpe miškininkiškas profesijas,
  15. Daryti įtaką miškininkiškų profesijų kvalifikacijos kokybės gerinimui.

 • Įstatai

  Įstatai

  Miško darbų rangovų asociacija
  ĮSTATAI
  I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Miško darbų rangovų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis
  juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
  2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
  3. Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.
  II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
  4. Asociacijos veiklos tikslai: verslo skatinimas. Veiklos sritys: Medienos ruoša; Miško medžių
  auginimas ir kita miškininkystės veikla.
  III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  5. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę
  vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo
  nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
  6. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių
  tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
  7. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau
  – Asociacijų įstatymas).
  8. Asociacijos narių pareigos:
  8.1. laikytis Asociacijos įstatų;
  8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;
  8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.
  IV. ASOCIACIJOS ORGANAI
  9. Asociacijos organai yra:
  9.1. visuotinis narių susirinkimas;
  9.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;
  9.3. revizorius;
  9.4. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba.
  10. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.
  11. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius
  nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių
  susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau
  kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka.
  Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 15 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių
  susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.
  Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka
  ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
  12. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
  Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių
  Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti,
  reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
  13. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne
  mažiau kaip iš 1/2 Asociacijos narių, valdyba arba vadovas.
  14. Vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių
  susirinkimas.
  15. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat
  sudaro sandorius Asociacijos vardu.
  16. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
  16.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
  16.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
  16.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją
  visuotiniam narių susirinkimui;
  16.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro
  tvarkytojui;
  16.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos
  nariams;
  16.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  16.7. analizuoja valdybos pasiūlymus;
  16.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
  16.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos
  įstatymo nustatyta tvarka;
  16.10. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas
  iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
  17. Valdybą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 5
  nariai (-ių) (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai
  ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
  18. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į
  valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo
  nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų
  surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje,
  rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną
  iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
  19. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
  20. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.
  21. Valdyba:
  21.1. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;
  21.2. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje
  kylančius klausimus.
  22. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas.
  Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai
  priimami posėdyje dalyvaujančių 1/2 valdybos narių balsų dauguma.
  V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS
  KONTROLĖS TVARKA
  23. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
  24. Vadovas per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip 4, turi parengti ir pateikti
  eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
  25. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 metų laikotarpiui išrinktas
  revizorius.
  VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
  26. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame
  elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
  27. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams
  elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos
  buveinėje.
  28. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina valdyba.
  29. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
  VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS
  NUTRAUKIMO TVARKA
  30. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir
  atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba,
  vadovaudamasi teisės aktais.
  VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
  31. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
  IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
  32. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
  X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
  33. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija
  turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
  34. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta
  tvarka.
  Įstatai sudaryti elektroniniu būdu.

 • tikslai

  Tikslai

  1. Įtakoti teisės aktų rengimą miškininkystės ir medienos ruošos paslaugas teikiančioms įmonėms ir fiziniams asmenims naudinga linkme,
  2. Siekti norminiais aktais ar tarpusavio susitarimu garantuoti minimalias objektyviai pagrįstas paslaugų kainas viešuosiuose pirkimuose
  3. Netoleruoti nelegalaus darbo miškuose
  4. Užtikrinti Asociacijos narių ir jų darbuotojų pajamų augimą, tiesiogiai miške dirbančių darbuotojų darbo sąlygų gerėjimą.
  5. Siekti, kad miškų ūkio ir medienos ruošos darbuose būtų naudojamos saugios technologijos ir vykdant darbus miške būtų išvengta sunkių nelaimingų atsitikimų ir mirtinų atvejų
  6. Skatinti jaunimą rinktis miškų ūkio ir medienos ruošos profesijas
  7. Skleisti miškininkystės ir medienos ruošos paslaugas teikiančioms įmonėms ir fiziniams asmenims aktualią informaciją apie pokyčius miškų politikoje, technologines naujoves, įstatymų pasikeitimus