Tikslai ir uždaviniai

Dauguma  miško darbų rangovų įmonių prisijungs prie asociacijos ir gebės atstovauti savo interesus valdžios institucijose ir sudaryti europietiškas darbo sąlygas savo darbuotojams.

1. Teikti siūlymus valstybinėms institucijoms, ruošiant ūkininkavimo miškuose ir kitus Asociacijos narių veiklą įtakojančių teisės aktų projektus;

2. Koordinuoti Asociacijos narių veiklą, rūpintis Asociacijos narių keliamų uždavinių ir problemų sprendimu, atstovaujant ir ginant jų interesus valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;

3. Steigti visuomenės informavimo priemones ir užsiimti leidyba;

4. Ruošti ir platinti miškininkystės ir medienos ruošos paslaugas teikiančioms įmonėms ir fiziniams asmenims svarbią informaciją masinės informacijos priemonėmis;

5. Informuoti visuomenę apie miškų ūkio ir medienos ruošos darbus;

6. Prisidėti prie asociacijos narių tarpusavio bendradarbiavimo ryšių koordinavimo visumoje ir su galimais verslo partneriais;

7. Organizuoti seminarus, diskusijas, pasitarimus, ekskursijas, konferencijas, susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas ir kitokius susirinkimus bei renginius;

8. Rengti, organizuoti ir įgyvendinti projektus finansuojamus iš nacionalinių ar tarptautinių šaltinių;

9. Teikti kitas paslaugas ir užsiimti kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams;

10. Skleisti informaciją apie technologines naujoves, tarpininkauti organizuojant naujos technikos ar technologijų pristatymus, tarpininkauti Asociacijos nariams apsirūpinant medžiagomis ir darbo priemonėmis;

11. Dalintis su Asociacijos nariais informacija apie nesąžiningus tiekėjus, nekokybiškus gaminius ar medžiagas, nemokius ar nesąžiningus paslaugų pirkėjus;

12. Dalintis su Asociacijos nariais teisine patirtimi;

13. Tirti ir analizuoti miškininkystės ir medienos ruošos paslaugų rinką;

14. Bendradarbiauti su švietimo ir mokymo įstaigomis bei organizacijomis propaguojant jaunimo tarpe miškininkiškas profesijas;

15. Daryti įtaką miškininkiškų profesijų kvalifikacijos kokybės gerinimui.

Miško darbų rangovų asociacija

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Miško darbų rangovų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
3. Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
4. Asociacijos veiklos tikslai: verslo skatinimas. Veiklos sritys: Medienos ruoša; Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla.

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
6. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
7. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
8. Asociacijos narių pareigos:
8.1. laikytis Asociacijos įstatų;
8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;
8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI
9. Asociacijos organai yra:
9.1. visuotinis narių susirinkimas;
9.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;
9.3. revizorius;
9.4. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba.
10. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.
11. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 15 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
12. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
13. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/2 Asociacijos narių, valdyba arba vadovas.
14. Vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas.
15. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.
16. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
16.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
16.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
16.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;
16.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
16.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;
16.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
16.7. analizuoja valdybos pasiūlymus;
16.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
16.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
16.10. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
17. Valdybą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 5 nariai (-ių) (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
18. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
19. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
20. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.
21. Valdyba:
21.1. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;
21.2. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.
22. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių 1/2 valdybos narių balsų dauguma.

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS
KONTROLĖS TVARKA
23. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
24. Vadovas per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip 4, turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
25. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
26. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
27. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
28. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina valdyba.
29. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA
30. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
31. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
32. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
33. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
34. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Įstatai sudaryti elektroniniu būdu.

  1. Įtakoti teisės aktų rengimą miškininkystės ir medienos ruošos paslaugas teikiančioms įmonėms ir fiziniams asmenims naudinga linkme;
  2. Siekti norminiais aktais ar tarpusavio susitarimu garantuoti minimalias objektyviai pagrįstas paslaugų kainas viešuosiuose pirkimuose;
  3. Netoleruoti nelegalaus darbo miškuose;
  4. Užtikrinti Asociacijos narių ir jų darbuotojų pajamų augimą, tiesiogiai miške dirbančių darbuotojų darbo sąlygų gerėjimą;
  5. Siekti, kad miškų ūkio ir medienos ruošos darbuose būtų naudojamos saugios technologijos ir vykdant darbus miške būtų išvengta sunkių nelaimingų atsitikimų ir mirtinų atvejų;
  6. Skatinti jaunimą rinktis miškų ūkio ir medienos ruošos profesijas;
  7. Skleisti miškininkystės ir medienos ruošos paslaugas teikiančioms įmonėms ir fiziniams asmenims aktualią informaciją apie pokyčius miškų politikoje, technologines naujoves, įstatymų pasikeitimus.